HUURVOORWAARDEN AANHANGWAGENS,TOWBOX en ANETO.

Als er door KW geen andere schriftelijke aanvullingen en/of afwijkingen zijn aanvaard, zijn dit de voorwaarden die

door de huur wordt aangegeven:


Artikel 1 - duur van de huur

1a - De huur gaat in op het moment dat de huurder de gehuurde aanhangwagen in ontvangst neemt

Als de huurder de gehuurde aanhangwagen ,de Towbox of de Aneto niet afhaalt op het afgesproken tijdstip, blijft hij desondanks gebonden aan de huurovereenkomst, d.w.z. hij blijft gebonden aan de overeengekomen termijn of aan een termijn die minstens gelijk is aan degene die hij als vermoedelijke duur van de huur heeft opgegeven. Toezeggingen van de verhuurder i.v.m. de datum van aflevering zijn niet bindend en leveren geen grond op tot ontbinding van de overeenkomst noch tot schadeloosstelling. Als er een voorschot betaald is, is er een reservatie gebeuren voor een bepaalde periode. Dit verplicht de klant dan ook om voor een bepaalde periode te huren. Als de klant de reservatie annuleert om welke reden dan ook, worden door KW annulatiekosten aangerekend, 30% van de hoofdsom.

1b - Bij verhuur voor bepaalde duur eindigt de huur op de overeengekomen datum. De huurder kan niet stilzwijgend verlengen.Bij verhuur voor onbepaalde duur eindigt de huur

als de aanhangwagen ,de Towbox of de Aneto terug is gebracht bij KW. De verhuurder heeft echter steeds het recht de huurovereenkomst van onbepaalde duur te beëindigen, zonder rechterlijke tussen-

komst en de verhuurde aanhangwagen ,de Towbox of de Aneto terug te halen, waar deze zich ook bevindt.

1c - Als de gehuurde aanhangwagen ,de Towbox of de Aneto na het verstrijken van de huurtermijn niet bij de verhuurder is teruggebracht, wordt de huurder van rechtswege geacht in gebreke te zijn gebleven en dit zonder aanmaning. KW heeft dan het recht de verhuurde aanhangwagen ,de Towbox of de Aneto zelf terug te halen, zonder aanmaning of zonder enige gerechtelijke tussenkomst. Alle kosten die hiermee verbonden zijn, zijn ten laste van de huurder.

Voor iedere dag vertraging in het terugbrengen van de gehuurde aanhangwagen ,de Towbox of de Aneto , is de huurder een schadeloosstelling verschuldigd die gelijk is aan de normale huurprijs voor 1 dag. KW behoudt zich het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen.

1d - De huurder kan nooit eigenaar worden van de gehuurde aanhangwagen ,de Towbox of de Aneto . Bij niet teruggave van de gehuurde aanhangwagen ,de Towbox of de Aneto op het in de huurovereenkomst bepaalde tijdstip, wordt dit als strafbaar beschouwd als misbruik van vertrouwen .

Artikel 2- risico

2a - Enkel de huurder draagt gedurende de hele huurtijd het risico voor verlies of beschadiging van de gehuurde aanhangwagen ,de Towbox of de Aneto . De trekkende auto moet verzekerd zijn om een aanhangwagen ,de Towbox of de Aneto te trekken en de bestuurder moet een juiste categorie van rijbewijs hebben. Hij moet steeds het bijgeleverde anti-diefstalslot gebruiken.

2b - KW levert de aanhangwagen af in perfecte staat en gereinigd. Bij het afhalen van de aanhangwagen moet de huurder dit controleren. Als de huurder de aanhangwagen ,de Towbox of de Aneto meeneemt, is hij automatisch akkoord met de staat van de aanhangwagen ,de Towbox of de Aneto . De huurder moet bij het terugbrengen van de aanhangwagen aanwezig zijn, zodat hij eventuele tekortkomingen aan de aanhangwagen ,de Towbox of de Aneto kan vaststellen. Als hij niet aanwezig is, is de vaststelling van eventuele schade door KW bindend.

2c - De huurder aanvaardt alle risico's die voortvloeien uit het gebruik van een aanhangwagen ,de Towbox of de Aneto . Hij verklaart de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen i.v.m. deze risico's.

2d - De huurder is aansprakelijk voor de teruggave van de gehuurde aanhangwagen ,de Towbox of de Aneto op het afgesproken tijdstip en in dezelfde staat waarin de aanhangwagen werd afgeleverd. Indien de aanhangwagen ,de Towbox of de Aneto niet werd gereinigd, dan zullen er extra reinigingskosten worden aangerekend.

De huurder is aansprakelijk voor ieder verlies, beschadiging, diefstal, minderwaarde, enz. in de ruimste zin, zonder fout of opzet van derde, toeval of overmacht te kunnen inroepen tegenover de verhuurder.Als 1 van voornoemde feiten zich voordoet, dient de huurder KW schriftelijk te verwittigen binnen de 24 uur en verbindt hij zich ertoe KW te vergoeden tegen nieuwwaarde. De aanhangwagen kan ook onder voorbehoud van controle teruggenomen worden. KW kan de huurder vragen binnen de 14 dagen eventuele schade te komen vaststellen. De verhuurder is echter ook gemachtigd de aanhangwagen ,de Towbox of de Aneto onmiddellijk te herstellen of te vervangen, en de daaraan verbonden kosten , evenals alle bijkomende schadeposten aan te rekenen aan de huurder.

2eDe huurder is ook over de ganse huurtermijn verantwoordelijk voor de hinder of schade die de aanhangwagen,de Towbox of de Aneto veroorzaakt bij derden of aan zichzelf, zelfs als hij niet in fout is. Hij zal de verhuurder vrijwaren van iedere eis die tot hem gericht zal worden op grond van schade aangericht door de gehuurde aanhangwagen ,de Towbox of de Aneto .

2f - De huurder moet voor zoveel als nodig een degelijke verzekering af sluiten om zo zijn verplichtingen t.o.v. de verhuurder te kunnen nakomen.

Artikel 3 - waarborg

3a - Op de dag dat de huur ingaat betaald de huurder een waarborgsom van  100 €. Als de huurder de waarborgsom niet betaald kan KW de huurovereenkomst eenzijdig verbreken, en heeft KW het recht een schadevergoeding te eisen voor alle reeds gemaakte kosten. De waarborgsom is geen vooruitbetaling op de verschuldigde huursom. De verhuurder kan op het einde van de huurovereenkomst de waarborg wel verrekenen met het verschuldigde huurbedrag. De waarborgsom wordt pas teruggegeven als de huurder zijn verplichtingen is nagekomen.

3b -De huur wordt gefactureerd op het einde van de maand waarin de huurovereenkomst is aangegaan, en op het einde van elke daaropvolgende maand.

3c - Elke factuur wordt geacht aanvaard te zijn als er geen aangetekend schrijven komt van de huurder binnen de 7 dagen na factuurdatum.

3d - Onze factuurvoorwaarden zijn op eenvoudige vraag te verkrijgen en zijn terug te vinden op al onze facturen.

Artikel 4 - gebruik

4a - De huurder krijgt de aanhangwagen,de Towbox of de Aneto in goede staat en is verplicht deze in dezelfde staat te houden op eigen kosten. De huurder moet de aanhangwagen ,de Towbox of de Aneto juist aansluiten en gebruiken, hem niet overbelasten en dagelijks te zorgen voor nazicht en onderhoud.

4b - Als er zich gebreken voordoen aan de aanhangwagen, de Towbox of de Aneto tijdens het gebruik, moet de huurder dit onmiddellijk melden aan KW. De huurder moet de instructies van de verhuurder opvolgen.. KW moet de herstelling ten gevolge van normale slijtage zelf uitvoeren, zonder kosten voor de huurder. De herstellingsduur is in de huurperiode inbegrepen, behalve wanneer het gaat om normale slijtage. De huurder kan echter geen schadevergoeding eisen op grond van de onderbreking van het gebruik van de gehuurde aanhangwagen ,de Towbox of de Aneto bij herstelling en kan de huurovereenkomst niet verbreken. De huurder mag zelf geen herstellingen uitvoeren. Herstellingen die noodzakelijk zijn door toedoen van de huurder door incorrect gebruik, door overmacht of door daden van derden, moeten door de huurder betaald worden.

4c - De huurder moet alle wettelijke en reglementaire beschikkingen i.v.m. het gebruik en het in bezit hebben van een aanhangwagen aanhangwagen,de Towbox of de Aneto naleven, b.v. hinder, enz. Voor de ganse huurperiode moet de huurder alleen instaan voor alle kosten en risico's die het bezit en het gebruik van een aanhangwagen ,de Towbox of de Aneto met zich meebrengt zoals belastingen, vergunningen, verplichte controle- en beveiligingsmaatregelen, enz. Hij kan de verhuurder geen eisen of aanslagen van die aard opleggen. De huurder is verplicht alle wettelijke of reglementaire controlemaatregelen te laten plaatshebben, zonder de verhuurder hierin moet tussenkomen.

Artikel 5 - allerlei

5a - De huurder mag de aanhangwagen,de Towbox of de Aneto niet onderverhuren of uitlenen of hoe dan ook aan derden overhandigen.

5b - Bij eventuele beslaglegging moet de huurder de verhuurder onmiddellijk verwittigen. Ook bij faillissement van de huurder moet de verhuurder op de hoogte gebracht worden. Bij beslaglegging moet de huurder deze huurovereenkomst onmiddellijk tonen aan de desbetreffende curator of gerechtsdeurwaarder. Bij faillissement van de huurder blijft hij of zijn afgevaardigde aansprakelijk voor de betaling van verschuldigde huur. Hij moet de aanhangwagen ook onmiddellijk terugbezorgen.

5d - De huurder moet aan de verhuurder meedelen waar de gehuurde aanhangwagen,de Towbox of de Aneto zich bevindt. Elke adreswijziging moet onmiddellijk gemeld worden aan de verhuurder.

Artikel 6 - Ontbinding van de huur

Als de verhuurder de huurovereenkomst moet afbreken omdat de huurder de aanhangwagen,de Towbox of de Aneto verkeerd gebruikt, de verschuldigde huur of de waarborg niet betaald, de aanhangwagen aan derden uitleent, kortom, als de huurder ernstige tekortkomingen toont, mag de verhuurder de overeengekomen huursom eisen van de huurder, evenals een eventuele schadeloosstelling gelijk aan de huur van 2 weken en indien nodig een vergoeding voor bewijsbare schade.

Artikel 7- Bevoegde rechtbank

Bij eventuele betwisting van deze huurovereenkomst zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge bevoegd.


Verkoop voorwaarden


Artikel 1


De factuur dient contant betaald te worden. Bij niet betaling binnen de 8 dagen na factuurdatum is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het factuurbedrag. (met een minimum van 25 €) evenals een interest van 10 % per jaar.


Artikel 2


Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.


Artikel 3


In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Artikel 4


Door de inontvangstname of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek.


Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken ervan aan de verkoper schriftelijk melden.